నోవెల్ - కరోన జబ్బు Corona Virus

ఆంద్ర ప్రదేస్‌దు కరోనా జబ్బు వాతి వరిఙ్ సాయం కిని పోన్ నెంబర్‌ఙు.

Helpline numbers provided below any queries or support related to COVID19.
Central Helpline Number: +91-11-23978043
Andhra Pradesh Helpline Number: 0866-2410978
Email: ncov2019@gmail.com

ఆంద్ర ప్రదేస్‌దు కరోనా జబ్బుదిఙ్ పరిస కిని లేబుఙ్.

The coronavirus lab test facility is available at these medical institutions located in A.P. Viral test is done currently in Tirupati and Vijayawada.
Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, Tirupati.

Soon it will be  available in Vizag at Andhra Medical College, Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

ఎయెఙ్‌బ ఇని జబ్బు మహిఙ యా ఎడ్రస్‌దు వాదెఙ్ ఆనాద్

Visit Government Chest Hospital, Near Polamamba Temple, Vizag.
(Click here for the map to locate the Govt Chest Hospital)

పొక్అ