మేప్ - ప్రబుత్వ గుండె ఆసుపత్రి (నోవెల్ కరోన జబ్బు)

Location
పొక్అ