సొంత బాస మన్సుద్ సొనాద్! ఆఇ బాస పుస్కిద్ సొనాద్!!

వెండ్రు! సద్విదు!! నమిదు!!

నా ఆసారం యాక!

కస్ని దీవదిఙ్ జాయ్ నండొ!

ఉండ్రి కాలమ్‍దు ఈహు మహాదా?

 పార్‍నాట్! డాట్‍నాట్!! సర్ద ఆనాట్!!!

నాను నీ వెటనె నడిఃనా!

 

నోవెల్ - కరోనా జబ్బు వందిఙ్ తెలివి కిబిస్నిక

Useful links

Konda Calendar

Goto TOP