Downloads: 

ఇస్టమ్‍దాన్ సుడ్ఃజినికిదెరా,

మా కొండ వెబ్‍సయిట్ మీరు సుడ్ఃజిని దన్ని వందిఙ్ మిఙి వందనమ్‍కు. మా ఆసారమ్‍క వందిఙ్ మీరు సర్ద తోరిసిని వందిఙ్ మాపు మీ వందిఙ్ నండొ సర్ద ఆజినాప్. మా కొండ లోకుర్ నండొ ప్రాంతమ్‍కాఙ్ నాహ్కాఙ్ సెద్రిత మనార్. అందెఙె వరి వందిఙ్ మాపు సేవ కిదెఙ్ ఆస ఆజినాప్.

మొబయిల్ అప్లికెసన్స్ (ఆండ్రొయిడ్ః పోనుదు పణి కినాద్)

మీరు మీ బత్కుదు నెగ్రెండ పెరిదెఙ్ ఇజినె  మా ఆస, మాపు మూండ్రి రకమ్‍ది ఆండ్రొయిడ్ః బెసెడ్ః ఆప్స్, మిఙి అందిసినాప్.

1. కొండ బయ్‍బిల్ ఆప్:- (యా ఆప్‍దు పడాఃయ్ ఒపుమానం, కొత్త ఒపుమానమ్‍దు మని పుస్తకమ్‍కు మనె. మరి మనికెఙ్ తయార్ కిజి వెన్కా ఇడ్‍నాప్‍లె.

2. ఆరాదన ఆప్:- (యా ఆప్‍దు తెలుగు, ఇంగ్లిస్ ఆరాదన పాటెఙ్ మనె)

3. కొండ డిక్సనరి ఆప్:- (యా ఆప్‍దాన్ కొండ, ఇంగ్లిస్, తెలుగు బాసదాన్, కొండ లోకుర్ ఒజ్జదెఙ్ సాయం కినాద్ ఇజి మాపు ఆస ఆజినాప్.)

 

వాజిని దినమ్‍కాఙ్ మరి నండొ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినాప్....

 

మిఙి వందనమ్‍కు,

కొండ దొర టీం.