ఇస్టమ్‍దాన్ సుడ్ఃజినికిదెరా,

మా కొండ వెబ్‍సయిట్ మీరు సుడ్ఃజిని వందిఙ్ మిఙి వందనమ్‍కు. మా ఆసారమ్‍క వందిఙ్ మీరు సర్ద తోరిసిని వందిఙ్ మాపు మీ వందిఙ్ నండొ సర్ద ఆజినాప్. మా కొండ లోకుర్ నండొ ప్రాంతమ్‍కాఙ్ నాహ్కాఙ్ సెద్రిత మనార్. అందెఙె వరి వందిఙ్ మాపు పణి కిదెఙ్ ఆస ఆజినాప్.

 సెల్ పోన్ అప్లికెసన్స్ (ఆండ్రొయిడ్ః పోనుదు పణి కినాద్)

మీరు మీ బత్కుదు నెగ్రెండ పిరిదెఙ్ ఇజినె  మా ఆస, మాపు మూండ్రి రకమ్‍ది ఆండ్రొయిడ్ః బెసెడ్ః ఆప్స్ మిఙి అందిసినాప్.

1. కొండ బయ్‍బిల్ ఆప్:- (యా ఆప్‍దు పడాఃయి ఒపుమానం, కొత్త ఒపుమానమ్‍దు మని పుస్తకమ్‍కు మనె. మరి మనికెఙ్ తయార్ కిజి వెన్కా ఇడ్‍నాప్‍లె.

2. ఆరాదన ఆప్:- (యా ఆప్‍దు తెలుగు, ఇంగ్లిస్ ఆరాదన పాటెఙ్ మనె)

3. కొండ డిక్సనరి ఆప్:- (యా ఆప్ కొండ లోకుర్ కొండ, ఇంగ్లిస్, తెలుగు బాస ఒజ్జ ఆదెఙ్ సాయం కినాద్)

వాజిని దినమ్‍కాఙ్ మరి నండొ కిదెఙ్ సుడ్ఃజినాప్....

మిఙి వందనమ్‍కు,

కొండ దొర టీం.

Downloads:

పొక్అ