కొండ పాటెఙ్ లిస్టు (వెన్కా మరి నండొ ఇడ్‍నాప్‍లె)

పొక్అ