కొండ పాటెఙ్ లిస్టు (వెన్కా మరి నండొ ఇడ్‍నాప్‍లె)

పొక్అ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.