దసుల్ ఆఅ

మీ కబ్రు యా అడ్గి మని గడిఃఙ నిహ్సి మఙి పోక్తు. మీరు వెన్‌బనిదాక మీ పేరు ఆతిఙ్‌బ, మీ ఇమెల్ ఎడ్రాస్ ఆతిఙ్‌బ మఙి పోక్‌మాట్.

Target Image