వెండ్రు! సద్విదు!! నమిదు!!!

Instruction for accessing the materials: Click any link to read/listen/download...

రోజు మీ బయ్‍బిల్ సద్విదు...పార్దనం కిదు.

కొండ బయ్‍బిల్

వెండ్రు కొండ ఆడిఃయో బయ్‍బిల్

కొండ కీర్తన పాటెఙ్

బయ్‍బిల్ పట్టమ్‍కు

బయ్‍బిల్‍ది బుద్ది మాటెఙ్

బయ్‍బిల్‍ది బొమ్మెఙ్

 

కొండ పాటెఙ్

ఆరాదన కిదెఙ్ సాయం కినిక

యేసు ప్రబు సినిమా

దేవుణు కత

నిజమాతి గురుయెన్

బయ్‍బిల్‍ది విడిఃయో పాటెఙ్

కొడొఃర్ బొమ్మెఙ్ పుస్తకం

సండె స్కుల్ పుస్తకం

సండె స్కుల్ పాటెఙ్‍

ప్రసంగం కిని పుస్తకం

నెగ్గి కబ్రు సాటిస్ని ఉత్రమ్‍కు

సాసెమ్‍కు

సాయం కిని సంబంద మని పుస్తకమ్‍కు

 

బయ్‍బిల్ సద్వినివలె సాయం కని పుస్తకమ్‍కు

బత్కు పునాది కిని పుస్తకం

నిజమాతి కుటుం

నండొ అర్దం కిబిస్ని బయ్‍బిలుఙ్

పాటం వెహ్ని వాకియమ్‍కు

గ్లోసరి (పూర్తి అర్దం వెహ్నిక)

బయ్‍బిల్ టెస్టు పేపర్స్. pdf

బయ్‍బిల్ క్వీజ్ పుస్తకం