మా కమూనిటిదు అవ్‍సరమ్‍కు మని వెబ్‍సయిట్‍ఙు మిఙి సాయం వజ మండ్రెఙ్ కొకొ ఇబ్బె ఇట్త మనాప్.


Project Officer
Sri D.K.Balaji,IAS
ITDA Paderu

(0):08935-250832 (F): 08935-250833 (M): 9490957002
Mail: poitda.pdr@gmail.com

website: http://itdapaderu.ap.gov.in/

 

Sri P.Ranjit Basha, IAS
Director of Tribal Welfare
    
 

Ph No. 0866-2494331 (Peshi),
0866-2494330 (Off)
0866-2494332 (Fax)
Mail: apctwd@gmail.com

Address:
Directorate of Tribal Welfare Department
D.No.40-3/1-46-4A, Ward No.13, Koneru Laksmaiah Street, Moghalrajpuram, Vijayawada-520 010
Andhra Pradesh
Website: www.giripragati.ap.gov.in

Emergency Contacts      Police --------100
    Blood Bank -------- 040 23221748 (HYD)
    Blood Bank --------0866 - 2452244 (VJA)
    Ambulance -------- 108
    Fire Services-------- 101
Civil Supplies Website http://www.apcivilsupplies.gov.in/apcivil/
Ration cards http://epdsap.ap.gov.in/epdsAP/epds
Distribution of Ration http://epos.ap.gov.in/ePos/
Supply Chain Management http://scm.ap.gov.in/SCM/Home_SCM
Verification of Aadhaar https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-status
AP government website https://www.ap.gov.in
Visakhapatnam govt related website https://visakhapatnam.ap.gov.in/
Spandana program https://www.spandana.ap.gov.in/
Humanrights https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
  https://meebhoomi.ap.gov.in/
https://meebhoomi.ap.gov.in/RORAutomutation.aspx